Nieuwsbrief 2019-01

Elke twee maanden verschijnt de BAKboord Nieuwsbrief over de ontwikkelingen van en rondom Stichting BAKboord Den Haag. In de eerste van 2019 komen twee jobcoaches aan het woord, voorzitter Walther Burgering en wordt een proeve van het Jaarverslag 2018 gegeven.

BAKboord is op koers
2019 is twee maanden oud en er is al weer veel gebeurd binnen de gelederen van BAKboord. De eerste nieuwe deelnemers zijn al aan het betaalde werk, de verbreding van de doelgroep wordt vooralsnog doorgezet en de erkenning als Niet Justitieel Gebonden Organisatie is een feit. Jobcoaches zijn hard bezig om én bijgeschoold te worden én de Werkacademie verder vorm te geven (daarover meer in de volgende nieuwsbrief !)
Deze nieuwsbrief heeft vanaf 1 januari een heuse redactie met het streven om elke twee maanden een ‘BAKboordbericht’ te laten verschijnen. De redactie heeft in dit bericht voorzien in twee korte interviews met jobcoaches. Ook op sociale media zullen we vaker van ons doen horen en zien. Daarmee vergroten we onze zichtbaarheid en staan we middenin het gesprek over nazorg aan ex-gedetineerden. Blijf ons volgen!

Aantal jobcoaches in de lift

Diversiteit
Eén van de (gehaalde) doelstellingen voor 2018 van Stichting BAKboord Den Haag was: het aantal coaches laten toenemen. Met trots kunnen we melden dat dit gelukt is. Van de oorspronkelijke 6 coaches zijn we gegroeid naar 13. En hiermee is niet alleen het aantal toegenomen, maar ook de diversiteit.
Het zijn allemaal bevlogen coaches die met veel inzet als vrijwilliger bij Stichting BAKboord aan het werk zijn. Ieder met zijn/haar eigen kennis, kunde, opleiding, werkervaring, levenservaring en culturele achtergrond. En de groei van deze diversiteit is mooi.

Intervisie en Deskundigheidsbevordering
Net zoals de samenleving is ook onze doelgroep divers. En op deze manier kan er beter de juiste match worden gemaakt tussen  coach en deelnemer.
Iedere twee weken treffen de coaches elkaar in hun bijeenkomst van intervisie en deskundigheidsbevordering. De groei van de diversiteit maakt dat er ook veel van elkaar te leren valt. Eenieder brengt zijn eigen expertise in. En dit alles komt de begeleiding van BAKboorddeelnemers ten goede.

Twee nieuwe coaches
Onderstaand stellen twee nieuwe coaches zich voor. Selma,  net afgestudeerd ciminologe en Reinier, jurist met pensioen. Beiden leveren ze op eigen wijze een meerwaarde aan Stichting BAKboord Den Haag.

Jobcoach Reinier: “Zijn uitgesproken motivatie een baan te vinden en een leven te leiden zonder problemen is voor mij een bron van inspiratie.”

Kun je iets vertellen over je achtergrond?
Als jurist ben ik vele jaren werkzaam geweest in Nederland en in het buitenland. In mijn werk heb ik veel gereisd, veel gezien en ben ik met veel verschillende mensen en culturen in aanraking gekomen. Ik heb mensen gecoacht en geholpen waar mogelijk. Het heeft mij gesterkt in mijn overtuiging dat ieder mens, ongeacht wat er in zijn of haar leven is gebeurd, een (tweede) kans verdient op een zinvol en gelukkig leven.

Waarom ben je als vrijwilliger bij Stichting BAKboord gaan werken?
Na mijn pensionering zocht ik vrijwilligerswerk dat aansloot bij deze overtuiging en waarin ik mensen in een kwetsbare positie zou kunnen helpen. Als mens en als jurist ben ik van mening dat eenieder die zijn straf heeft uitgezeten een nieuwe kans verdient. Daarmee      wordt niet alleen de deelnemer maar ook de maatschappij geholpen.Stichting              BAKboord Den Haag biedt mij de mogelijkheid mijn overtuiging en ideeën in praktijk te brengen!

Wat kun jij Stichting BAKboord Den Haag brengen?
Positieve motivatie, ervaring, kennis, en de tijd en bereidheid mij in te zetten voor de   doelstellingen van BAKboord en de belangen van de deelnemers.

Wat kan Stichting BAKboord jou brengen?
Bij de Stichting BAKboord vind ik een groep gelijkgestemde mensen: bestuur, teamleiders en vrijwilligers, die mijn overtuiging delen en die, in alle verscheidenheid, steun geven aan mensen die op een kruispunt in hun leven staan. Dat vind ik mooi en zinvol werk. Daarmee geeft BAKboord mij telkens weer de mogelijkheid te leren mijn eigen leven te verrijken en een maatschappelijke bijdrage te leveren. Hoe bescheiden ook.

Kan je iets vertellen over je eerste ervaringen in het coachen van de deelnemers?
Mijn eerste ervaringen als coach waren met een deelnemer die zijn straf zowel in Duitsland als in Nederland had uitgezeten. Geen gemakkelijk traject, noch voor hem noch voor zijn familie. In ons eerste kennismakingsgesprek was ik bijzonder getroffen door zijn oprechte wens ervoor te zorgen dat hij er in het vervolg voor hen zou zijn.Zijn uitgesproken motivatie een baan te vinden en een leven te gaan leiden zonder problemen was en is nog steeds voor mij een bron van inspiratie in het begeleidingstraject naar een baan en een nieuw leven.

Hoe zou je in enkele woorden de kracht van Stichting BAKboord omschrijven?
De Stichting BAKboord is bijzonder in haar streven de deelnemers, ex-gedetineerden, zonder aanzien des persoons te helpen met een gemotiveerde groep mensen die zich telkens weer en zonder enig vooroordeel inzetten voor iedere (nieuwe) deelnemer .

Jobcoach Selma: “Het face-to-facecontact vind ik het fijnst”
Selma is in 2015 gestart met de bachelor Criminologie aan de Universiteit Leiden. In 2018 heeft zij haar mijn diploma behaald. Momenteel werkt zij als financieel adviseur bij een bank en doet ze vrijwilligerswerk bij stichting BAKBoord.

Waarom ben je als vrijwilliger bij Stichting BAKboord gaan werken?
In mijn opleiding heb ik geleerd om vanuit verschillende perspectieven naar het leven van daders te kijken. Daarbij heb ik geleerd waar gedetineerden mee kampen. Dat is onder andere met het vinden van werk. Zelf hielp ik al regelmatig familieleden en vrienden met het opstellen van een CV of een motivatiebrief, omdat ik dit leuk vind om te doen en zij vinden dat ik er goed in ben. Omdat ik gedetineerden hiermee een groot plezier kan doen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij Stichting BAKBoord.

Wat kun jij Stichting BAKboord bieden?
Dankzij mijn studie heb ik kennis over gedetineerden en het leven in detentie. Zo weet ik wat voor risicofactoren er zijn en kan ik dit snel zien bij gedetineerden. Soms ligt het criminele gedrag aan het ontbreken van sociale bindingen, soms aan de ‘’labeling’ door de maatschappij en soms aan het ontbreken van werk. Zo zijn er verschillende typen daders zijn die elk een andere benadering behoeven. Dit helpt ook bij de coaching die ik geef.

Wie zijn belangrijk voor jou bij BAKboord ?
De ervaren coaches bij Stichting BAKboord. Zij kunnen mij ‘coachingskills’ bijbrengen om mijn praktijkervaring te bevorderen.

Wat zijn jouw eerste ervaringen met BAKboord?
Ik heb nog niet zo heel veel ervaring met het coachen van deelnemers. Tot nu toe ben ik gekoppeld aan 2 deelnemers. Een daarvan heeft een elders werk gevonden, maar wil graag de steun van Stichting BAKBoord bij het behouden van zijn baan. De andere deelnemer is al een tijdje niet te bereiken, wat erg jammer is. Het face to facecontact met de deelnemers vind ik het fijnst, omdat dit persoonlijk is. De afspraken die zo gemaakt zijn leiden vaker tot een succes, merk ik.

Wat is de kracht van Stichting BAKboord ?
Diversiteit en kennisdeling.

Voorzitter Walther Burgering:
“Onze methode is goed en onze mensen zijn bekwaam” 
Het jaar wordt bij BAKboord Den Haag traditioneel afgesloten met een eindejaarsborrel. Met het groeiend aantal nieuwe mensen was kennismaking en ontmoeting tevens een belangrijke reden om elkaar te treffen op Om en Bij 2. Onder het genot van een hapje en een drankje was daarvoor alle gelegenheid.

Arbeid is zingevend
Voorzitter Walther Burgering sprak de mensen van de organisatie-in-ontwikkeling toe. Hij repte over de eigenheid van BAKboord. “Deze wordt gevormd door de inbreng en standvastigheid van de jobcoaches, spinnen in het web van onze organisatie.” Daarnaast wees hij naar de corebusiness van BAKboord: “Bemiddeling naar arbeid is onze focus. Daar ligt de motivatie van deelnemers, daar wordt aan hun droom gebouwd. Arbeid is zingevend voor alle deelnemers.”

Meer stabiliteit
Walther verwees ook naar de geschiedenis van Stichting BAKboord en kon niet om de stand van financiële zaken heen. “2018 is onrustig geweest”, vertelde hij aan alle betrokkenen. “Maar het bestuur is -samen met het team- keihard aan het werk om ook op financieel gebied stabiliteit te brengen. Er zijn grote stappen gezet, maar we zijn er nog niet helemaal. We willen met meerdere gemeenten goede afspraken te maken, en met werkgevers. Met samenwerkende partners verkennen we de mogelijkheid van onderaannemerschap én bij het ministerie van Justitie ligt een aanvraag om erkend te worden als Niet Justitie Gebonden Organisatie, hetgeen naast erkenning ook subsidie oplevert.”

Vertrouwen in 2019
BAKboord Den Haag is op de goede weg. Namens het bestuur gaf de voorzitter aan vol vertrouwen te zijn in de kansen en mogelijkheden die zich in 2019 aanbieden. “Onze methode is goed, onze mensen zijn bekwaam, en de samenwerking met partners en verwijzers is open en constructief. Ons team werkt hard en goed. Gemotiveerde kandidaten worden steeds vaker aangeboden. Als we zo doorgaan, moet het lukken om langdurig voor veel ex-gedetineerden in Den Haag en omstreken op het terrein van arbeidsbemiddeling van betekenis te zijn.”

Veiligheid
Voorts meldde de voorzitter dat in december aan aantal zaken zijn rondgekomen inzake een veilige en transparante vrijwilligersorganisatie. Het bestuur heeft een Gedragscode vastgesteld, er is vrijwilligersbeleid ontwikkeld en er is een vertrouwenspersoon aangesteld. Vanaf januari gaat Stichting BAKboord Den Haag werken met een vrijwilligerscontract voor alle jobcoaches en wordt voor iedereen die vrijwillig werkzaam is binnen BAKboord een Verklaring Omtrent Gedrag  aangevraagd. Vanaf oktober werken alle medewerkers van BAKboord Den Haag al binnen een veilige digitale omgeving. Hierdoor is privacygevoelige informatie van de deelnemers ook goed beveiligd.

Jaarverslag 2018
Het Jaarverslag over 2018 is op een haar na afgerond. Na vaststelling wordt hij op onze site gepubliceerd. Een kleine tip van de sluier:

Goed gevoel
Stichting BAKboord Den Haag kijkt met een goed gevoel terug op het jaar 2018. Vanaf de oprichting van Stichting BAKboord Den Haag, 25 augustus 2017, is hard gewerkt om ten behoeve van ex-gedetineerde mannen en vrouwen een goed traject werkbemiddeling en de daarvoor benodigde organisatie op poten te zetten. Met veel enthousiasme zijn bestuur, coaches en team in 2018 actief geweest om onze bijdrage binnen het nazorgwerk op peil te brengen. Daarin zijn we geslaagd op zowel kwantitatief als kwalitatief niveau.

Lek boven
2018 werd het jaar van opbouwen van de organisatie, van de PR en de werving en de groei van het aantal vrijwilligers. Door stagnatie in de aanvoer van kandidaten bleef het aantal verwachte aanmeldingen iets achter. Inmiddels is het lek boven en konden in de laatste maanden van het jaar nog extra intakes plaatsvinden, waardoor we de eerste, redelijk goede jaarcijfers kunnen presenteren. Dankzij de inzet en betrokkenheid van de bestuurders, maar meer nog dankzij de niet aflatende inzet van zeer gecommitteerde vrijwilligers (jobcoaches) en teamleiders. Zij zijn de kurk waarop Stichting BAKboord Den Haag drijft.

Aanstelling twee teamleiders
In 2018 is verder veel werk gemaakt van het versterken van het vertrouwen dat de Stichting BAKboord Den Haag geniet bij partners, verwijzers, subsidiegevers en de gemeente Den Haag. Dat kon mede door de aanpassing van de organisatie en de aanstelling van twee teamleiders (1,14 fte.) die op een professionele wijze de organisatie verfijnden en het netwerk opwarmden en uitbreidden.

Verslaving en psychiatrie
Ook is er in het najaar voor gekozen om -bij wijze van experiment- flexibeler om te gaan met de contra-indicaties verslavings- en psychiatrische problematiek bij ex-gedetineerde kandidaten. In 2019 zullen we bekijken welke eisen het stelt aan de organisatie als we deze verbreding van de doelgroep BAKboord definitief zouden omarmen. Wordt vervolgd.

 

BAKboord Werkacademie
In mei 2019 gaat de Pilot BAKboord Werkacademie van start.  Na zorgvuldige voorbereiding zijn enkele jobcoaches erin geslaagd een evenwichtig programma van 6 wekelijkse sessies samen te stellen, dat (ex-gedetineerde) deelnemers in staat stelt om beter beslagen ten ijs te komen op de arbeidsmarkt.

De Werkacademie ligt in het verlengde van de trajectbegeleiding van de jobcoaches, wordt twee keer per jaar gegeven en richt zich op kennis arbeidsmarkt, vergroten zelfinzicht en motivatie, omgaan met diversiteit, discriminatie en ‘slachtofferrol’, vergroten zelfvertrouwen en communicatieve vaardigheden, omgaan met VOG-aanvraag en het vervaardigen van een plan van aanpak met het oog op betaald werk.

Na de pilot wordt de Werkademie in het najaar weer aangeboden. Voor meer informatie en aanmeldingen: teamleider Michel

Gooi het over een andere boeg.
Werk met BAKboord in 2019.
Voor de juiste koers!

www.stichtingbakboord.nl 

LAAT EEN BERICHT ACHTER